Center för Världens Språk

En av hörnstenarna i mänsklighetens immateriella kulturarv är språken och de kulturer som är knutna till språken. Det är genom språken som människor utvecklar gemenskap och personlig identitet. Kunskap om olika språk och kulturer är ett av de viktigaste medlen för människor att komma nära varandra och skapa kontakter över hela världen och inom lokala samhällen.

Många av världens språk har emellertid försvunnit och ännu fler är hotade, vilket framstående internationella forskare och andra ledande specialister inom detta område har påpekat. Orsakerna till detta är flera: den globala och politiska utvecklingen, demografiska förändringar och det förhållandet att några få av världens språk har fått en dominerande status, vilket ofta försvagar andra språks status och funktion.

Den beskrivna utvecklingen utgör ett allvarligt hot mot den lingvistiska mångfalden i världen.

För att internationellt rikta uppmärksamheten mot denna utveckling och motverka den, samt för att bidra till en större allmän kunskap och medvetenhet om språkens betydelse som mänsklighetens dyrbara kulturarv, har Vigdís Finnbogadóttir-institutet för främmande språk en vision om att etablera ett Center för världens språk (World Language Centre - WLC).

Det handlar om ett kunskapscentrum för språk och kultur med specifika avdelningar för forskning, språkförmedling och språkinlärning. Genom etableringen av ett sådant kunskapscentrum önskar Vigdís Finnbogadóttir-institutet, i samarbete med andra institut (i världen), internationella forskare och alla andra, som är intresserade av språk, att bidra till att bevara och stärka den språkliga mångfalden i världen. Samtidigt med att markera en insats inom detta område är det institutets önskemål att bidra till och bygga vidare på det pionjärarbete som Islands förre president Vigdís Finnbogadóttir har gått i spetsen för som den förste och hitintills enda UNESCO goodwillambassadör för världens språk.

Det bör understrykas att UNESCO:s förutvarande generaldirektör Koichiro Matsuura har gett projektet sitt institutionella och moraliska stöd.

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is