Främja forskning

Språk og näringsliv

Språkrådgivning och service

Översättningscentret vid Islands universitet

Seminarier och konferenser

Vi på Vigdís Finnbogadóttir institutet har som mål att främja forskning och skapa ett forum för en vetenskaplig debatt om språk samt språk- och kulturstudier. Vi kommer att ge oss i kast med nya och krävande uppgifter, både inom och utanför landets gränser, och i internationellt samarbete med andra institutioner.

Forskning i litteratur och kulturvetenskap ökar kännedomen om strömningar och tendenser i andra kulturer och gör det lättare för oss islänningar att förstå vår egen litteratur och kultur.

Forskning och ökade kunskaper i lingvistik skapar grundlag för en målinriktad vetenskaplig analys av särdrag i främmande språk som kommer till användning på många områden; vid undervisning och i jämförande studier med isländska, inom språkteknologin och vid översättning.

Översättningsvetenskap är på alla nivåer en nyckel till våra kontakter med andra kulturområden. Eftersom vi är ett litet folk i en globaliserad värld är det nödvändigt för oss att måna om de kunskaper där kulturer möts genom översättning, en verksamhet som ökar i omfång år för år. Översättning är språkvård i en av dess mest aktiva former.

Allt flera islänningar behöver goda språkkunskaper, som inte sällan är avgörande för deras framgångar i studier och yrkesliv. Också ständigt flera utlänningar vill lära sig isländska och blir den isländska kulturens budbärare runtom i världen. I vår globaliserade värld är det av yttersta vikt att främja forskningen om undervisning i främmande språk och om isländska som främmande språk.

Språk og näringsliv

Språkkunskapernas betydelse för näringsliv och handel är oomstridd. Turismen har blivit en viktig näringsgren i Island, de högteknologiska företagen gör exporten allt mer specialiserad, kulturutbytet med andra länder blir mångsidigare och isländska företag söker sig allt oftare in på utländska marknader. Vidare kräver konkurrensen bättre konsumentupplysning av importföretagen. Allt bidrar till att efterfrågan på forskning om språkens roll och språkkunskapernas betydelse i näringslivet ökar.

Språkrådgivning och service

Vigdís Finnbogadóttir institutet står till tjänst med rådgivning kring språkforskning och förmedlar kunskaper på sina specialområden, bl.a. genom serviceprojekt och kurser. Insitutet erbjuder också experthjälp i förbindelse med språkundervisning, språk och språkbruk samt översättningvetenskap och kulturstudier - faktorer som kan vara avgörande för hur enskilda personer, institutioner och företag lyckas hävda sig i internationella sammanhang.

Översättningscentret vid Islands universitet

Universitets översättningscenter är en tvärvetenskaplig forskningsinstitution som verkar inom ramarna för Vigdís Finnbogadóttir Institutet och bedriver forskning kring kulturförmedling i alla dess former. Översättningscentret erbjuder rådgivning och service där specialkunskaperna inom universitetssamfundet utnyttjas, och forskar och sprider kunskaper i översättning och översättningsvetenskap.

Seminarier och konferenser

Vigdís Finnbogadóttir Institutet arrangerar föreläsningar, seminarier och konferenser med forskare på olika områden. Som exempel kan nämnas konferenser om lyriköversättning, språkteknologi och språk och kultur i Färöarna. Seminarier om språk och näringsliv är regelbundet återkommande. Institutets forskarkår presenterar också sin forskning vid konferenser i utlandet. Under terminens gång arrangerar man alltid lingvistiska seminarier där både isländska och utländska forskare håller anföranden.

Närmare upplysningar om föreläsningar och konferenser i institutets regi står att finna på www.vigdis.hi.is.

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is