may, 2022

24may(may 24)15:0026(may 26)15:00NORDAND 15 Conference 202215:00 - 15:00 (26) Veröld - House of Vigdís Event Organized By: Vigdís Institute and International Centre Event Type :Conference

Event Details

In collaboration with University of Iceland and The Árni Magnússon Institute, The Vigdís Finnbogadóttir Institute of Foreign Languages is happy to host the 15th conference on Nordic Languages as a Second Language, NORDAND 15.

The conference covers Nordic languages as a second or a foreign language as well as plurilingualism in the Nordic countries.

About the Conference

Conference:  Nordand 15 2022

Date:  24-26 May 2022

Venue:  Veröld – House of Vigdís, University of Iceland, Brynjólfsgata 1, 107 Reykjavík

Contributions from seasoned scholars as well as from students and practitioners interested in the various aspects of culture and communication are encouraged.

Potential themes could include:

 1.   Second language acquisition: language attitudes, language ideologies, language policy,
 2.   Theory, learning, teaching dialogue,
 3.   Professionalism in the education and professional development of language teachers: literacy, language in the curriculum, language learning in the field, language learning for professional purposes/practices,
 4.   Diversity in languages and culture: languages in communication and mediation; otherness; subcultures and language; translanguaging; heteroglossia,
 5.   Digital work- and learning environment: language learning on the go,
 6.   Learning autonomy – student-led learning: advantages and challenges,
 7.   Parallel Language Use,
 8.   L2-Speech Process and Production.

The conference will also include session papers, poster presentations, and round table discussions

Members of the Conference Committee:

  • Birna Arnbjörnsdóttir, Professor of English, birnaarn@hi.is
  • Branislav Bedi, branislav.bedi@arnastofnun.is
  • Brynhildur Anna Ragnarsdóttir, brynhildurannar@gmail.com
  • Kolbrún Friðriksdóttir, Adjunct Lecturer in Icelandic as a second language, kolbrunf@hi.is
  • Þóra Björk Hjartardóttir, Associate Professor in Icelandic as a second language, thorah@hi.is
  • Þórhildur Oddsdóttir, Adjunct Lecturer in Danish, thorhild@hi.is
  • Jóna Guðrún Guðmundsdóttir, Lecturer in English,  jgg151515@gmail.com
  • Halldóra Jóhanna Þorláksdóttir, Project Manager, halldoraj@hi.is
  • Valgerður Jónasdóttir, Project Manager, valgerdur@hi.is

 

Nordand 16 bliver afholdt i Södertörns högskola, Sverige 12-14. juni 2024.

 

Supported by:

                  

Conference News

Conference News

Please remember to fill out the Dinner Options Form (see link below)
https://forms.microsoft.com/r/fEBy7Uqykn 

 

Registration ends on Monday, 16 May

In order for the program to run smoothly, we kindly ask the last presenter of each session (local) to chair (moderator), and we organised the program accordingly. Please let us know a.s.a.p if you will not be able to do so. The role will be to introduce the speakers, keep track of time (coloured cards to display will be provided: 5 minutes left, 3 minutes left and time out) and assist with technical support (one conference assistant will be present on each floor as well).

Every speaker has 25 min at their disposal, 20 min for the presentation and 5 for questions and answers (5 minutes for transtion between presenters).

We remind presenters to have their presentations ready on a USB memory stick (and a in their email inbox for extra backup reasons).

The conference program will not be in a printed version but it will be available here, on the conference homepage, under Program. The program will also be visible on a computer screen on floor 1, on announcement stands on the ground floor and 2nd floor, and in front of each conference room. There are 7 conference rooms in addition to Auðarsalur VHV-23 (the main auditorium).

Ground Floor: VHV-007, VHV-008 and VHV-23

First Floor: VHV-103, VHV-104, VHV-107 and VHV-108

Second Floor: Heimasvæði

See floorplan of Veröld Hús Vigdísar: https://www.hi.is/verold_hus_vigdisar

There will be no printer service available.

The conference will not be streamed and all presentations will be live (no online presentations).

Wifi in Veröld: Eduroam and a guest access to another internet service.

Conference name tags will be in the form of blank stickers (provided in conferene bag) for individual labelling.

Call for Papers

In collaboration with the University of Iceland and The Árni Magnússon Institute, the Vigdís Finnbogadóttir Institute of Foreign Languages is happy to host the 15th conference on Nordic Languages as a Second Language, NORDAND 15.

The conference, which will be held 24-26 May 2022 at the University of Iceland, covers Nordic languages as a second or a foreign language as well as plurilingualism in the Nordic countries.

Potential themes could include:

1. Second language acquisition: language attitudes, language ideologies, language policy,
2. Theory, learning, teaching dialogue
3. Professionalism in the education and professional development of language teachers: literacy, language in the curriculum, language learning in the field, language learning for professional purposes/practices,
4. Diversity in languages and culture: languages in communication and mediation; otherness; subcultures and language; translanguaging; heteroglossia,
5. Digital work- and learning environment: language learning on the go,
6. Learning autonomy – student-led learning: advantages and challenges,
7. Parallel Language Use,
8. L2-Speech Process and Production.

Contributions from seasoned scholars as well as from students and practitioners interested in the various aspects of culture and communication are encouraged.

The conference will also include session papers, poster presentations, and round table discussions

Please send by end of 1 December 2021:

 • Full name
 • Job title
 • Affiliation/Institution
 • Contact information (Email address and phone number)
 • Title + abstract in English or Scandinavian language (max 400 words)
 • Send your proposal in a Word document to: jgg151515@gmail.com, brynhildurannar@gmail.com and thorhild@hi.is / Subject: NORDAND15 Proposal

Note that applicants can send individual entries or apply for a panel with up to 5 participants.

Please visit the conference website for all further information.

Important Dates
Important dates

1 December 2021  Handing in abstracts

25 February 2022  Notification of acceptance (Notice! Date changed)

5 May 2022       Preliminary conference program available

15 May 2022     Final conference program available

24-26 May 2022  Conference days

Fees and Registration

Fees and Registration

Registration closed 10 May 2022

Dinner Options

Dinner Options Form. 

Please open the link below, fill out the form and submit your dinner preferences before 19 May.  

https://forms.microsoft.com/r/fEBy7Uqykn 

Keynote Speakers

Keynote Speakers

1. Auður Hauksdóttir PhD, professor emeritus

Title:  Nordisk sprogforståelse eller internordisk kommunikation?

Abstract:  I Norden har man besluttet at stå sammen om en fælles sprogpolitik, som findes beskrevet i Deklarationen for nordisk sprogpolitik fra 2006. Her understreges ønsket om, at det nordiske samarbejde i såvel nutid som fremtid vil foregå på de skandinaviske sprog, dvs. dansk, norsk og svensk. For at kunne tage del i det nordiske sprogfællesskab er alle berettigede til at tilegne sig forståelse af og kundskaber i et skandinavisk sprog og forståelse af de øvrige skandinaviske sprog. I Island har danskundervisningen til formål at knytte båndene til Danmark og bidrage til danskkundskaber, som kan fungere som islændingenes nøgle til det nordiske sprogfællesskab.

Men hvad indebærer sprogfællesskabet og hvilke sproglige forudsætninger og kundskaber må man besidde for at kunne tage del i det? Her er de unge yderst forskelligt stillet afhængigt af om deres første sprog er et af de tre skandinaviske sprog eller ej. For dem som taler dansk, norsk eller svensk som første sprog, består opgaven i at opnå receptive færdigheder i tale og skrift i to nært beslægtede nabosprog. For andre unge i Norden er udfordringen langt større, nemlig at opnå alsidig kommunikativ kompetence på et skandinavisk sprog, hvad der forudsætter beherskelse af såvel receptiv som produktiv færdighed på målsproget i både tale og skrift. De erhvervede kundskaber i målsproget skal desuden fungere som nøgle til forståelse af de to øvrige skandinaviske sprog, dvs. det som Dahlstedt (1980) kalder det sekundære nordiske sprogfællesskab til forskel fra det primære sprogfællesskab.

Forskelligt fra de skandinaviske nabosprog, hvor sprogene ligger tæt på hinanden, kan den lingvistiske afstand mellem det skandinaviske målsprog og førstesproget i mere eller mindre grad divergere. Således er der stor lingvistisk afstand mellem grønlandsk og dansk på den ene side og finsk og svensk på den anden side, mens islandsk og især færøsk på flere måder ligner dansk. Det nære slægtskab nabosprogene imellem er sandsynligvis en af grundene for, at nabosprogsundervisningen finder sted inden for modersmålsundervisningens rammer i Skandinavien, mens dansk er et selvstændigt fremmedsprogsfag i Island på linje med fransk, tysk og spansk. Disse forhold har af flere grunde stor betydning for den pædagogiske praksis. Således har nabosprogslærerne primært specialiseret sig i at undervise i modersmålet, men ikke i indlæring af andre sprog. Dette kan betyde, at nabosprogsundervisningens pædagogiske praksis ikke baseres på en teoretisk baseret indlæringsmetode, og at den ikke eller kun i begrænset grad nyder godt af den viden, som fremmedsprogsforskningen har indhøstet i de seneste årtier. Ej heller findes der tidssvarende læremidler, herunder digitale læremidler, udarbejdede mhp. nabosprogsindlæring, fx autentiske materialer i aktiv lytning. Dette er en stor mangel set i lyset af, at forståelsen af talt sprog er den største udfordring i nabosprogssammenhæng. Stor geografisk afstand fra Danmark samt samfundsmæssige og kulturelle forskelle gør ikke indlæringen af dansk i Vestnorden, dvs. i Island, Grønland og på Færøerne, lettere. Sprogsituationen i de tre lande er kompleks og det danske sprogs status og funktion yderst forskellig i de tre sprogsamfund. Disse forhold har stor betydning for de unges indlæring af dansk.   I forelæsningen gøres der rede for danskundervisningen i Island, og de udfordringer danskfaget står over for. Danskundervisningens problemer drøftes, og hvad de betyder for de unges indlæring af dansk i Island sammenlignet med situationen i Grønland og på Færøerne. Desuden diskuteres danskundervisningen i Vestnorden set i lyset af nabosprogsundervisningen i Skandinavien, og undervisningens resultater drøftes på baggrund af forskning i nordisk sprogforståelse og nordisk kommunikation.

2. Hafdís Ingvarsdóttir PhD, professor emeritus

Title:   Vi må tænke nordisk

Abstract:   I Norden findes et unikt sprogligt og kulturelt fællesskab betinget af historiske og politiske forhold. For at styrke dette fællesskab har vi en lang tradition for at undervise i nordiske sprog som andetsprog/fremmedsprog. Men det synes at være dystre udsigter for den internordiske sprogforståelse. I sin takketale for Nordisk Råds litteraturpris 1995 sluttede forfatteren Einar Már Guðmundsson sin tale med ord der siden er ofte blevet citeret „Norden er i orden“.  Nu 27 år senere må vi stille et spørgsmålstegn ved hans argument. Er det sproglige og kulturelle fællesskab stadig i orden? I Island er danskundervisningen blevet stærkt nedsat i den nyeste nationale læseplan. Islandske studenter har derfor ikke længere direkte ad gang til danske universiteter på grund af deres sprogkundskaber dvs. manglen af samme. Til flere konferencer ser man at der bydes på tolketjeneste når forelæseren taler ”skandinavisk”. Prismodtagere til nordiske priser bruger i stigende tal engelsk i deres takketaler selv om de er kompetente sprogbrugere i et eller flere nordiske sprog. Vi må se denne udvikling i øjnene, tage den op til debat og finde frem til løsninger hvis vi vil bevare det ”særlige sproglige og kulturelle” fællesskab. Det kræver en fælles indsats på flere områder. Et af dem er uddannelse, vi må række ud til de unge, benytte teknikken i større grad og lære dem at tænke nordisk. Her spiller læreren som underviser i nordiske sprog som andet sprog en central rolle. Lærerne må kunne mærke at de har ubetinget støtte fra myndighederne og samfundet. Det er veldokumenteret indenfor forskningen at den mest effektive skoleudvikling/reform kommer indefra, fra en profession som er sig sin opgave bevist og som accepterer og forstår sin vigtige rolle. Disse resultater vil jeg diskutere ud fra professionalismens tre grundprincipper: en stærk professionel identitet, et dynamisk læringsmiljø og lærere af høj kvalitet. Lærernes identitet som sproglærer vil blive defineret og diskuteret samt dens vigtighed for lærerens professionalisme. Siden kapacitet er en del af identiteten, vil både den individuelle og den kollektive kapacitet blive analyseret. Til sidst vil jeg fremdrage hvad det er som kendetegner et dynamisk lærermiljø og hvad karakteriserer en lærer af høj kvalitet.

3. Kristín R. Vilhjálmsdóttir, stifter af Kulturkompasset, underviser og projektleder for “Det Flyvende Tæppe”

Title:   Børn og unges “sprog- og kulturskatte” som ressourcer i skolen

Abstract:   I oplægget formidler jeg veje til at inddrage elevernes mange sprog og kulturer i undervisningen med afsæt i “Det Flyvende Tæppe”, som jeg har udviklet i undervisningsregi i Island og Danmark i mere end to årtier. Det er et projekt/undervisningstilbud, der går ud på at arbejde med sprog, selvbilleder og kulturforståelse i dagtilbud, grundskoler og på ungdomsuddannelser. En vigtig faktor i processen er at inddrage børnene/de unges sproglige og kulturelle ressourcer og æstetiske udtryksformer. I vil få visuelle indtryk af, hvordan eleverne udforsker og formidler de kulturelle og sproglige fællesskaber, de er en del af – og ikke mindst medskabere af. Måden at arbejde på taler ind i Verdensmål 4.7, omhandlende globalt medborgerskab og anerkendelse af kulturel mangfoldighed.Projektet fik Den Europæiske Sprogpris i 2017 pga. dets fokus på fællesskaber og flersprogethed. Det har endvidere været nomineret til samfundspriser i Island i kategorien “forebyggelse af fordomme”.

4. Petra Daryai-Hansen PhD, associate professor, Kbh. Universitet

Title: Content and Language Integrated Learning – overgange og flersprogethed

Abstract: Hvordan kan vi arbejde med Content and Language Integrated Learning (CLIL) på tværs af uddannelsesniveauer og sprog? Med afsæt i projektet CLIL in Languages Other Than English – Successful Transitions across Educational Stages, der er finansieret af European Centre for Modern Languages ved Europarådet og som jeg koordinerer frem til 2023, giver mit oplæg et indblik i første resultater af et forskningsbaseret europæisk udviklingsprojekt med fokus på andre sprog end engelsk. 60 eksperter fra 28 lande medvirker i projektet og har dannet arbejdsgrupper, der producerer konkrete materialer: anbefalinger til en videreudvikling af læreplaner og læreruddannelsen, undervisningsmaterialer, portfolioeksempler samt forslag til, hvordan man kan etablere et samarbejde mellem skoler, lærere og elever på forskellige uddannelsesniveauer. Projektet bygger, bl.a. med afsæt i Mehistö, Marsh & Frigols (2008), på en bred CLIL-definition, har særligt fokus på at sammentænke CLIL og flersprogethedsdidaktikken og zoomer ind på overgange. Projektets overordnede spørgsmål er: Hvordan kan vi implementere CLIL på andre sprog end engelsk i sprogundervisningen og i de andre fag og skabe overgange, både vertikalt og horisontalt?

5. Unn Røyneland

Title   «wallah bro, hva skjer man joiner du kino eller?» Hybride språkpraksiser og normforhandlinger på sosiale medium

Abstract: Studier av språklige praksiser på sosiale medium viser at både unge og voksne tar i bruk et bredt språklig og semiotisk repertoar i sin digitale kommunikasjon (f.eks. Barton & Lee 2013; Cutler & Røyneland 2018; Danet & Herring 2007; Deumert 2014; Sebba 2007; Thurlow & Mroczek 2011). Nye teknologier og digitale plattformer åpner opp for kreative, performative, refleksive og selvbevisste måter å bruke språk på, der folk kan anvende sine språklige og semiotiske ressurser for å markere standpunkter, holdninger og ideologiske overbevisninger, samt forhandle identiteter, tilhørigheter og ikke minst normer. Normene for språkbruk er i mange tilfeller relativt diffuse og flytende og forhandles lokalt. For eksempel er bruk av elementer fra flere språk, dialektformer, forkortelser og uttrykksikon helt vanlig og til og med forventet i noen kontekster, mens standard ortografi og tegnsetting er forventet i andre. De nye digitale mediene er således arenaer der språk og språkformers heteroglossiske potensial blir satt i spill og ideologiske motsetninger kan komme til uttrykk. Vi finner korrekthetsideal og purisme på den ene siden og intenderte, kreative brudd med standardspråklige idealer på den andre. I min presentasjon vil jeg se på språklige praksiser blant flerspråklige unge på sosiale medium i Norge. Dataene er hentet fra en digital spørre-undersøkelse med mer enn 1500 ungdommer og fra kommentarfeltet til en YouTube video der spørsmål om tilhørighet, autentisitet og legitimitet blir tematisert. Med utgangspunkt i disse dataene vil jeg diskutere hvordan dialekttrekk og trekk fra andre språk brukes, hvilke trekk, når, av hvem, og sist men ikke minst til hvilke formål.

References
Barton, D. & C. Lee 2013. Language Online: Investigating Digital Texts and Practices. London: Routledge.
Cutler, C. & U. Røyneland 2018. (eds.) Multilingual Youth Practices in Computer Mediated Communication. Cambridge University Press.
Danet B. & S. Herring (eds.) 2007. The Multilingual Internet: Language, Culture , and Communication Online. Oxford University Press.
Deumert, A. 2014. Sociolinguistics and Mobile Communication. Edinburgh University Press.
Sebba, M. 2007. Spelling and society: The culture and politics of orthography around the world. Cambridge University Press.
Thurlow, C. & K. Mroczek 2011. (eds.). Digital discourse: Language in the new media. Oxford University Press.

Program

Program

Please download the conference program here:  final.program.nordand_25.5.2022

 • In order for the program to run smoothly, we kindly ask the last presenter of each session (local) to chair (moderator), and we organised the program accordingly. Please let us know a.s.a.p if you will not be able to do so. The role will be to introduce the speakers, keep track of time (coloured cards to display will be provided) and assist with technical support (one conference assistant will be present on each floor as well).
 • Every speaker has 25 min at their disposal, 20 min for the presentation and 5 for questions and answers (5 minutes for transition between presenters).
 • We remind presenters to have their presentations ready on a USB memory stick (and a in their email inbox for extra backup reasons).
Practical Information

Venue

The conference will be held in Veröld – hús Vigdísar • Brynjólfsgata 1 (corner with Suðurgata) • 107 Reykjavík
Coordinates: 64.140001, -21.952594 or 64°08’24.0″N 21°57’09.3″W.  This is in walking distance from many hotels and accommodation options in downtown and west Reykjavík.

Closest bus-stops are Háskólabíó, Hótel Saga and, somewhat further away, Háskóli Íslands or Hagatorg.
The Building is connected with the main buildings of the university campus via a tunnel to the Háskólatorg building.

Accommodation

Tourism in Iceland has grown immensely and moderately-priced lodging is quick to fill up. We encourage conference participants to book accommodation as early as possible to avoid high prices and limited availability. Websites such as Booking.com and Airbnb.com will provide information about a range of accommodation possibilities. For more information about hotels and other types of lodging in Reykjavik, see HERE.

Travel

Keflavík International Airport (KEF), the main airport in Iceland, is located 40 kilometers from Reykjavík, the capital city. Over 20 airlines offer flights to and from Iceland through the airport. For information about flights to Iceland, see HERE.

Transportation to Reykjavík from the airport is available by bus, Flybus or taxi, see HERE

The only public transportation in Reykjavík is the bus system, commonly called Stræto. See their website for information about fares, timetable, and a route planner, HERE.

The two main taxi companies in Reykjavík are Hreyfill, tel. +354 588 55 22 see HERE and Taxi BSR, tel. +354- 56 10000, see HERE. When calling for a taxi you can expect it to arrive within 10 minutes.

For a map of the University of Iceland see HERE.

WIFI

The Internet can be accessed through Eduroam on the University premises.

Money

The official currency in Iceland is ISK (Icelandic krona). Recognised credit/debit cards are accepted in all restaurants, shops, hotels and cash machines. For the official exchange rate of ISK towards major currencies, see HERE.

Language 

The native language in Iceland is Icelandic, but English is widely used.

Ráðstefnukall á íslensku

NORDAND 15

Greinakall

Háskóli Íslands, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum og Vigdísarstofnun standa saman að skipulagningu ráðstefnunnar Nordand 15 sem fram fer í Veröld – húsi Vigdísar 24.–26. maí 2022. Á ráðstefnunni verður bæði fjallað um norræn tungumál sem annað mál og erlent mál sem og fjöltyngi á Norðurlöndum.

Umfjöllunarefni:

 1. Tileinkun annars og erlends máls. Viðhorf og hugmyndafræði tungumála. Málstefna.
 2. Fræði, nám og orðræða tungumálakennslunnar.
 3. Fagmennska í kennaramenntun og fagleg þróun tungumálakennara: læsi, tungumál í námskrá, tungumálanám á vettvangi (utan skóla), tungumálanám í hagnýtum tilgangi.
 4. Fjölbreytileiki tungumála og menningar: tungumál í samskiptum og miðlun, öðrun (otherness), menningarkimar og tungumál, yfirfærsla (transfer) og tynging (translanguaging).
 5. Stafrænt vinnu- og námsumhverfi, tungumálanám með snjalltækjum.
 6. Sjálfstýrt nám – nemendastýrt nám; tækifæri og áskoranir.
 7. Samhliða notkun tveggja (eða fleiri) tungumála við ákveðnar aðstæður.
 8. Að ná tökum á talmáli – ferli og frálag

Fræðimenn, nemendur, tungumálakennarar og aðrir þeir sem áhuga hafa á ólíkum þáttum í tungumálum, menningu og samskiptum eru hvattir til þess að senda inn ágrip.

Kynningar á greinum, veggspjöldum og hringborðsumræður verða hluti af ráðstefnunni.


Ágrip ber að senda inn fyrir 1. desember. Eftirfarandi upplýsingar skulu fylgja:

 • Fullt nafn.
 • Staða.
 • Stofnun /deild.
 • Tölvupóstfang og símanúmer.
 • Titill erindis, annaðhvort á ensku eða skandinavísku máli (400 orð að hámarki).

Ágrip í Word-sniði sendist á netföngin jgg151515@gmail.com, brynhildurannar@gmail.com og thorhild@hi.is  með yfirskriftinni „NORDAND15 Proposal“.

Vinsamlegast athugið að umsækjendur geta sent inn einstök ágrip eða sameiginlega fyrir allt að fimm þátttakendur.

Time

24 (Tuesday) 15:00 - 26 (Thursday) 15:00

Location

Veröld - House of Vigdís

Organizer

Vigdís Institute and International Centre

X